Uporedi proizvode ( 0 )
0 proizvod(a)

Garancija


Svi proizvodi su originalne robne marke i odgovaraju specifikaciji navedenoj na sajtu.

Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i                      
nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim                
odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliiteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove                
obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac.

Garantni rok počinje danom prodaje uređaja, koji se unosi u garantni list i overava                          
pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca.

Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za                        
upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih                        
lica.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost prodavca i kupca je da izvrše                          
pregled proizvoda i da ukažu na eventualna mehanička oštećenja, u kom slučaju će                        
proizvod biti zamenjen.